การพัฒนาย้ายต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปลูกในระบบปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน หรือไร้ดิน(Hydroponic)


        การย้ายต้นกล้าปลูกในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน หรือไร้ดิน (hydroponic) หมายถึง การปลูกพืชในวัสดุปลูกที่ไม่มีดินเป็นองค์ประกอบ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารโดยตรง ซึ่งอาจมีวิธีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชแตกต่างกันไป เช่น ให้สารละลายธาตุอาหารไหลผ่านรากพืชเป็นฟิล์มบางๆ ที่เรียกว่า การปลูกแบบ Nutrient Film Technique (NFT) หรือการพ่นสารละลายธาตุอาหารให้แก่รากพืชโดยตรงซึ่งรากของพืชลอยอยู่ในอากาศอย่างอิสระ ที่เรียกว่า การปลูกแบบ Aeroponics หรือ การปั๊มอากาศลงไปในสารละลายธาตุอาหาร

         ลักษณะของการปลูกต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน

1. การปลูกต้นกล้ากระชายดำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในกระถางที่ไม่มีดินเป็นส่วนประกอบในวัสดุปลูก
2. การปลูกต้นคื่นฉ่ายในสารละลายธาตุอาหารแบบมีการปั๊มอากาศเข้าไป

ข้อดีของการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

1.
สามารถปลูกพืชได้แม้ในที่แล้ง ดินเลวหรือในสภาพไม่เหมาะสมอื่น เช่น บริเวณที่มีน้ำกร่อย หรือน้ำท่วมขัง เป็นต้น
2.
พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้นกล้าตั้งตัวได้เร็ว
3.
มีการควบคุมการใช้สารละลายธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพไม่มากหรือน้อยเกินความต้องการของพืช
4.
ผลผลิตที่ได้สะอาด ไม่มีการปนเปื้อนของไข่พยาธิ ซึ่งมักติดมากับดิน
5.
ผลผลิตมีความสม่ำเสมอ คุณภาพดี
6.
สามารถปลูกได้หลายครั้งต่อปี
7.
ลดภาระการจัดการในแปลงปลูก เช่น การเตรียมดิน การกำจัดวัชพืช การอบฆ่าเชื้อในดิน เป็นต้น

ข้อเสียของการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

1.
ต้นทุนการผลิตเริ่มต้นค่อนข้างสูง
2.
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการธาตุอาหารพืชเอกสารอ้างอิง


สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง. 2540. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ลำปาง. 45 หน้า
โสระยา ร่วมรังษี.2546. การปลูกพืชไร้ดิน. เอกสารแผ่นพับ. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. .

 

ถ้าต้องการสำเนาเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่.........
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตู้ ปณ. 89 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5200
โทร.0-5434-2553 ต่อ 285 โทรสาร 0-5434-2550
webmaster