ส่วนประกอบของน้ำมะพร้าว (coconut water)


        น้ำมะพร้าว (coconut water) สามารถกระตุ้นเซลล์ให้เซลล์เกิดการเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว โดยเนื้อเยื่อแคลลัสและเซลล์แขวนลอย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเนื้อเยื่อ น้ำมะพร้าวจากผลที่ยังไม่แก่พบว่ามีประสิทธิภาพได้ดีกว่าผลที่แก่แล้ว จากคุณสมบัติของน้ำมะพร้าวได้มีการพยายามแยกส่วนประกอบในน้ำมะพร้าว จะทำให้ทราบกิจกรรมเพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะสารประกอบหลายตัวจะทำงานร่วมกัน ส่วนประกอบที่แยกได้ ได้แก่ กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ กรดนิวคลีอิก พิวรีน(purine) น้ำตาล น้ำตาลแอลกอฮอล์ วิตามิน สารควบคุมการเจริญเติบโต และธาตุอาหาร เป็นต้น ดังตารางการวิเคราะห์ข้างล่างนี้

ตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบของน้ำมะพร้าว

Analysis of Mature Coconut Water
Total solids%
5.4
Reducing sugars %
0.2
Minerals %
0.5
Protein %
0.1
Fat %
0.1
Acidity mg %
60.0
pH
5.2
Potassium mg%
247.0
Sodium mg%
48.0
Calcium mg%
40.0
Magnesium mg %
15.0
Phosphorous mg%
6.3
Iron mg%
79.0
Copper mg%
26.0
Source: Satyavati Krishnankutty (1987)


ตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบของกรดอะมิโนในน้ำมะพร้าว

Amino Acid Composition of Coconut Water
(% of total protein)
Alanine
2.41
Arginine
10.75
Aspartic acid
3.60
Cystine
0.97-1.17
Glutamic acid
9.76-14.5
Histidine
1.95-2.05
Leucine
1.95-4.18
Lysine
1.95-4.57
Proline
1.21-4.12
Phenylalanine
1.23
Serine
0.59-0.91
Tyrosine
2.83-3.00
Source: Pradera et al, (1942)


ตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบของวิตามินบีในน้ำมะพร้าว

Vitamins of B Group in Coconut Water
(microgram/ml )
Nicotinic acid
0.64
Pantothenic acid
0.52
Biotin
0.02
Riboflavin
<0.01
Folic acid
0.003
Thiamine
Trace
Pyridoxine
Trace
Source: The Wealth of India (1950)

 

วิธีการเตรียมน้ำมะพร้าว
                นำน้ำมะพร้าวที่ได้ในแต่ละผลมารวมกัน แล้วจึงทำการกรอง จากนั้นปล่อยทิ้งไว้แล้วจึงนำไปเก็บรักษาไว้โดยการแช่แข็งที่ -20 องศาเซลเซียส

 

เอกสารอ้างอิง

นพมณี โทปุญญานนท์. 2545. การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 162 หน้า.
ถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง. 2540. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ลำปาง. 45 หน้า
อภิชาติ ชิดบุรี. 2545. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช(บรรยาย). สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ลำปาง. 283 หน้า.

 

ถ้าต้องการสำเนาเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่.........
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตู้ ปณ. 89 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5200
โทร.0-5434-2553 ต่อ 285 โทรสาร 0-5434-2550
webmaster